อัตราโรคอ้วนในวัยเด็กอยู่ที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในสหรัฐอเมริกา แต่มีการแทรกแซงบางอย่างที่ส่งเสริมการเพิ่มน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพในเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุสองขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ทารกจำนวนน้อยลงที่มีน้ำหนักเกินเมื่อสตรีมีครรภ์ที่มีรายได้น้อยได้รับการฝึกสอนด้านสุขภาพเป็นรายบุคคลควบคู่ไปกับแพทย์

ในศูนย์สุขภาพชุมชนและโครงการด้านสาธารณสุขได้เปลี่ยนวิธีการดูแลสตรีและทารกอย่างเป็นระบบ การแทรกแซงส่วนใหญ่เพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อแม่หรือครอบครัวของเด็ก แต่สุขภาพของเด็กยังได้รับอิทธิพลจากการที่ระบบทางคลินิกและสาธารณสุขมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวได้ดีเพียงใด และให้การดูแลที่กำหนดเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของโรคอ้วน การแทรกแซงรูปแบบใหม่นี้เรียกว่าโปรแกรม 1,000 วันแรก มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อโรคอ้วนในเด็ก เพราะสิ่งนี้จะไปถึงผู้หญิงและทารกทุกคน เราสามารถป้องกันโรคอ้วนในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าสูติแพทย์ทุกคนให้ความสำคัญกับการเพิ่มน้ำหนักส่วนเกินของผู้หญิงในครรภ์ และหากกุมารแพทย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมในการระบุน้ำหนักตัวที่เป็นปัญหาในทารก เป็นต้น